main kuber satta Matka jodi Chart Record - Satta jodi

Main Kuber Jodi Chart

मेन कुबेर जोड़ी, डेली मटका जोड़ी, 220 पत्ती, मेन कुबेर नाइट चार्ट, लक्ष्मी कुबेर चार्ट, मटका गुरु फिक्स जोड़ी, कुबेर चार्ट 2018, 220 पत्ती कुबेर ग्रुप, कुबेर नाईट चार्ट

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
65
79
23
51
03
41
96
16
34
59
53
70
87
31
65
45
39
08
41
77
73
18
20
50
13
48
06
38
69
29
43
18
96
51
35
74
21
06
97
15
31
80
43
99
57
62
78
01
93
13
40
37
92
51
17
**
**
88
95
10
36
45
90
85
48
Click to scroll to top
   

Download Now